Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Diensten: goodsinmotion.nl voorziet de Klanten van :

Inhoud: Alle elementen die de op de Site aanwezige informatie vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Informatie voor de klant: Hierna te noemen “Informatie(s)” die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die in het bezit kunnen zijn van goodsinmotion.nl voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analyse en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: “Gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “subverwerker” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679)

1. Website presentatie.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website goodsinmotion.nl ingelicht over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van de website:

 

De voor publicatie verantwoordelijke persoon is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag de elementen of werken van de Site op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.

Het gebruik van de goodsinmotion.nl website impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden en de gebruikers van de goodsinmotion.nl site worden dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Goodsinmotion.nl kan echter besluiten om de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dat geval zal goodsinmotion.nl alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie. De goodsinmotion.nl-website wordt regelmatig door goodsinmotion.nl geactualiseerd. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de goodsinmotion. nl website is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf. goodsinmotion.nl streeft ernaar om de informatie op de goodsinmotion. nl website zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de goodsinmotion.nl website is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de goodsinmotion. nl website niet uitputtend. Het wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds het online werd gezet.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt De website goodsinmotion.nl wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679)

Het doel is een dienst te verlenen die de beste toegankelijkheidsgraad garandeert. De gastheer garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Zij behoudt zich evenwel het recht voor om de hostingdienst zo kort mogelijk te onderbreken, met name voor onderhoudsdoeleinden, om haar infrastructuren te verbeteren, in geval van een storing van haar infrastructuren of indien de Diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

goodsinmotion.nl en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen in het Internet-netwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met een overbelasting van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

goodsinmotion.nl is de houder van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de website toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van goodsinmotion.nl.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

goodsinmotion.nl treedt op als uitgever van de site. goodsinmotion.nl is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de Content die zij publiceert.

goodsinmotion.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de goodsinmotion.nl-website en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

goodsinmotion.nl kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van opportuniteit) die voortvloeit uit het gebruik van de site goodsinmotion.nl. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) staan ter beschikking van de gebruikers. goodsinmotion.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt goodsinmotion.nl zich ook de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant is op de hoogte van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: nr. 2016-679).

7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en het browsen op de Website, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens: goodsinmotion.nl, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens verbindt goodsinmotion.nl zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten vanaf het moment van het verzamelen van hun toestemming volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid. Telkens wanneer goodsinmotion.nl Persoonsgegevens verwerkt, zal goodsinmotion. nl alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en relevant zijn voor de doeleinden waarvoor goodsinmotion.nl ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

goodsinmotion.nl kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om het surfen op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitingsgegevens en gebruik van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
  • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): voor de navigatie gebruikte computerapparatuur, IP-adres, wachtwoord (hashed)
  • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • voor het uitvoeren van facultatieve tevredenheidsonderzoeken op goodsinmotion.nl: emailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

goodsinmotion.nl verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, deze worden dan ook alleen voor statistische en analytische doeleinden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van goodsinmotion.nl de volgende rechten:

  • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht op blokkering of verwijdering van de persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de inzameling, gebruik, verstrekking of opslag is verboden
  • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
  • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
  • het recht op overdraagbaarheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 GDPR)
  • het recht om het lot van de gegevens van de gebruikers na hun dood te bepalen en te kiezen aan wie goodsinmotion.nl hun gegevens (al dan niet) zal meedelen aan een derde partij die zij vooraf hebben aangewezen

Zodra goodsinmotion.nl kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van de Gebruiker, verplicht goodsinmotion. nl zich ertoe de gegevens van de Gebruiker te vernietigen, tenzij het noodzakelijk is deze gegevens te bewaren voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe goodsinmotion.nl zijn Persoonsgegevens gebruikt, om rectificatie ervan wenst te verzoeken of tegen de verwerking ervan verzet wenst aan te tekenen, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met goodsinmotion.nl op het volgende adres

 

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wil dat goodsinmotion. nl corrigeert, bijwerkt of verwijdert, waarbij hij/zij zich nauwkeurig moet identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die goodsinmotion.nl bij wet zijn opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van goodsinmotion.nl een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

goodsinmotion.nl onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de over zijn Klanten verzamelde Informatie naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet-adequaat” wordt erkend, zonder de Klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Goodsinmotion.nl blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

goodsinmotion.nl verplicht zich alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en in het bijzonder ervoor te zorgen dat deze niet aan onbevoegden wordt medegedeeld. Indien goodsinmotion.nl echter kennis krijgt van een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de Klant aantast, zal zij de Klant zo spoedig mogelijk informeren en hem op de hoogte brengen van de corrigerende maatregelen die zijn genomen. Verder verzamelt goodsinmotion.nl geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door de dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van goodsinmotion. nl, uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van goodsinmotion.nl voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Kennisgeving van incidenten

Hoe hard we het ook proberen, geen enkele methode van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Wij kunnen derhalve geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis krijgen van een inbreuk op de beveiliging, zullen wij de betrokken gebruikers daarvan in kennis stellen zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmelding houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze cliënten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun rekening en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de goodsinmotion.nl website wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de overname van goodsinmotion.nl en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de goodsinmotion.nl site.

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens en Persoonlijke Gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt goodsinmotion. nl gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardvoorzieningen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.

 

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt goodsinmotion.nlalle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hyperlinks, cookies en internetlabels

De goodsinmotion.nl site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van goodsinmotion.nl tot stand zijn gekomen. Goodsinmotion.nl is echter niet in staat de inhoud van de op deze wijze bezochte sites te controleren en kan daarvoor derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren door gebruik te maken van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegang tot alle of een deel van de Diensten die door de site worden aangeboden, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de Gebruiker op geen enkele manier beschadigen.

 

goodsinmotion.nl kan informatie verwerken over het bezoek van de Gebruiker aan de Site, zoals de geraadpleegde pagina’s en de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt goodsinmotion.nl in staat de inhoud van de Site en de navigatie van de Gebruiker te verbeteren.

 

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van diensten die door de Website worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt, zodat de cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de mogelijkheid wordt geboden om Cookies te aanvaarden of te verwerpen, voordat een Cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. goodsinmotion.nl informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zullen zijn.

 

Indien de Gebruiker weigert cookies op te slaan op zijn terminal of browser, of indien de Gebruiker de daar opgeslagen cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan in kennis gesteld dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer goodsinmotion.nl of een van haar dienstverleners omwille van de technische compatibiliteit het door de terminal gebruikte browsertype, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met het internet verbonden lijkt te zijn, niet kan herkennen.

 

In voorkomend geval wijst goodsinmotion.nl alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verbonden zijn aan het minder goed functioneren van de Site en van de diensten die eventueel door goodsinmotion.nl worden aangeboden, als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor goodsinmotion. nl om de Cookies die nodig zijn voor hun werking te registreren of te raadplegen als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarin wordt aangegeven hoe de Gebruiker zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kan wijzigen.

 

De Gebruiker kan te allen tijde zijn of haar wensen met betrekking tot Cookies kenbaar maken en wijzigen. goodsinmotion.nl kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze paragraaf wordt beschreven.

 

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de goodsinmotion. nl Website of in haar mobiele applicatie en indien de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft aanvaard door te blijven navigeren op de goodsinmotion.nl Website of mobiele applicatie, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

 

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u daar toestemming voor geeft door verder te surfen op de goodsinmotion.nl website of mobiele applicatie. De gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming voor het plaatsen van dit soort cookies door goodsinmotion.nl intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET-GAVENS

goodsinmotion.nl kan af en toe gebruikmaken van internettags (ook bekend als actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en one-to-one GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die zich in het buitenland kan bevinden (en daar dus informatie over kan opslaan, waaronder het IP-adres van de gebruiker).

 

Deze beacons worden zowel geplaatst in de online advertenties die gebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site. Deze technologie stelt goodsinmotion.nl in staat de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

 

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen voor goodsinmotion.nl, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het Internet.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website goodsinmotion.nl is onderworpen aan het Franse recht. Behoudens in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Tours bevoegd